VILKÅR FOR BRUG AF MERQUR.DK

samt vores cookie politik

Rettigheder

Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører MERQUR APS – CVR: DK34721149 og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning. Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er alene tilladt i det omfang ophavsretslovens bestemmelser berettiger hertil, medmindre andet forudgående er aftalt skriftligt med MERQUR APS.
Ovennævnte materiale må således ikke gøres til genstand for offentliggørelse eller fremvisning uden MERQUR APS forudgående skriftlige tilladelse. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden MERQUR APS forudgående skriftlige tilladelse.
Overtrædelse af ovenstående kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er ikke tilladt at fjerne meddelelser fra websitet eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.
Det er dog tilladt for brugere af websitet frit at printe materiale til eget privat ikke kommercielt brug. Det er også tilladt at linke til artikler på websitet, så længe dette sker på en loyal måde og i overensstemmelse med gældende dansk ret.

Ansvar

Brugen af websitet sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på websitet gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. MERQUR APS fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr.
MERQUR APS hæfter ikke for fejl i programmel, fejl i beregninger, transmissionsfejl og andre fejl, der bevirker, at brugeren får forkerte eller mangelfulde oplysninger. Alle beregninger, der foretages via programmel stillet til rådighed på dette website, skal betragtes som vejledende og leveres uden ansvar for MERQUR APS. Enhver anden skriftlig aftale vedrørende brugen af dette website, indgået mellem MERQUR APS og brugeren, har forrang frem for disse betingelser i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse betingelser og den nævnte anden skriftlige aftale.

Links

Dette website indeholder links til andre websites. Hvis disse links benyttes, vær da opmærksom på, at disse ikke er under MERQUR APS kontrol. MERQUR APS er derfor ikke ansvarlig for indholdet af eller links i disse websites. Bemærk også at disse websites persondatapolitik kan adskille sig fra MERQUR APS persondatapolitik. Det samme gælder for websites, der er forbundet til dette website via links.

PERSONDATAPOLITIK FOR MERQUR.DK

Persondatapolitik

Sikkerhed

MERQUR APS ønsker at understrege, at der ses med største alvor på spørgsmålet om beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i det digitale samfund. Det følgende er vores praksis for informationsindsamling og videregivelse af personoplysninger fra websites stillet til rådighed af MERQUR APS.

Persondatapolitik

MERQUR APS overholder god databehandlingsskik i henhold til Lov om behandling af personoplysninger også kaldt personoplysningsloven. Al brug af websitet foregår anonymt. MERQUR APS indsamler ikke personhenførbare
oplysninger om brugerne af websitet, og MERQUR APS har ikke mulighed for at identificere individuelle brugere som enkeltpersoner, medmindre andet er angivet på websitet. Dette gælder dog ikke, såfremt disse oplysninger afgives i forbindelse med registrering af ønsket om given service eller ved tilmelding til nyhedsbreve eller deslige på websitet eller såfremt brugeren selv offentliggør sine personoplysninger på websitet, fx ved kommentarer
eller lignende.

I forbindelse med registrering af ønsker om service eller tilmelding af nyhedsbreve, registreres kun de oplysninger som personen selv har indtastet, så som navn, e-mail adresse m.v. Disse almindelige personoplysninger registreres direkte hos MERQUR APS, og videregives ikke til tredjemand, med mindre andet er oplyst. Oplysningerne anvendes til de formål, som fremgår i forbindelse med registreringen.

Kontaktperson vedrørende behandling af personoplysninger

Såfremt du har spørgsmål i relation til MERQUR APS behandling af personoplysninger på dette website, er du velkommen til at kontakte:

MERQUR APS
Vester Voldgade 83 4.tv
1552 København V
Telefon: 20 97 79 17 / Email: info@merqur.dk